UTESAV 14 Kasım 1995 tarihinde 54 sanayici ve iş adamı tarafından kuruldu. Kurucu üyeleri İstanbul ve Anadolunun değişik illerinde faaliyet gösteren işadamlarıdır.

Türkiye gibi ekonomik kalkınma modeli olarak sanayileşmeyi benimseyen, ancak gelişmiş ülkelerin gerisinde kalan ülkeler, sanayileşmesini dışarıdan temin edilen teknolojilere dayandırmak zorunda kalmışlardır.

Ülkemizin teknoloji üretmesi ve uygulamaya koyması bir zorunluluktur. Biliyoruz ki, teknolojik üstünlüğe sahip işletmelerin oluşturduğu ekonomiler, güçlü devlet ve milletleri meydana getirmekte, bu milletler bulundukları çağa imzalarını atabilmektedir.

Bugün gelişmiş ülkelerin gayri safi millî hasıladan Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları pay % 2-3 oranındadır. Bu pay Japonya´da % 3.1, Güney Kore´de % 5 düzeyindedir. Bilim ve teknolojinin önemi ülkemizde tarz olarak anlaşılamadığı için, Türkiye Ar-Ge harcamalarına % 0.5 pay ayırmakta, bunun gerçekleşme oranı ise % 0.3 seviyesinde kalmaktadır. Bu açığın kapatılmasında sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu gerçekler değerlendirildiğinde, önümüzdeki on yıl içinde sanayileşme surecinin tamamlanması ve bilgi toplumuna geçiş yolunda önemli adımların atılması gereği, kurum ve kuruluşlarıyla tüm Türk toplumunun temel hedefi ve görevi olduğu ortadadır. Bu yapılamadığı takdirde, gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafe kapanmayacak, bilakis daha da artacaktır. UTESAV, sanayici ve işadamlarımızı, ülkemizin sanayileşme sürecinin tamamlanması için bir zorunluluk olan, teknolojik yeniliklerle tanıştırmak ve bu alanda diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir hâle getirmeyi birinci derecede bir gaye edinmiştir.

Bunun yanı sıra Vakfımız, ülkemizin içinde bulunduğu büyük ekonomik bunalımdan bir an önce çıkması, insanımızın hak ettiği refah ve saadet seviyesini yakalaması için, ekonomik ve sosyal konularda araştırmalar yaptırmakta ve araştırmacıları desteklemektedir.

UTESAV, yurtiçi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak üzere girişimlerde bulunmakta, üyelerimizin ve diğer sanayicilerimizin ufkunun açılmasını, onların dış dünyayla tanışıp her türlü ticarî, teknolojik ve ekonomik rekabete hazır hâle gelmelerini sağlamanın yollarını araştırmaktadır.

Vakfımız, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yayınlar ve fuar organizasyonu vs. gibi faaliyetlerini 05.02.1996 tarihinde kurduğu UTESAV İktisadi İşletmesi aracılığıyla yürütmektedir.